Dreptul la ajutorul social


Venitul minim garantat reprezinta o forma de asistenta sociala si se asigura prin acordarea unui ajutor financiar lunar. Stabilirea dreptului la ajutorul social se realizeaza, de catre primari, prin dispozitia acestora bazata pe cererea si documentele doveditoare depuse de solicitant, precum si pe ancheta sociala efectuata de serviciul de specialitate, iar plata dreptului se va aproba prin decizia directorului agentiei teritoriale pentru prestatii sociale

Au dreptul la venit minim garantat familiile si persoanele singure, cetateni romani.

Termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care au domiciliul ori resedinta comuna prevazuta in actele de identitate si gospodaresc impreuna. Se considera familie si persoana care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa si se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 • este necasatorita;
 • este vaduva;
 • este divortata;
 • al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
 • nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute mai sus.

Se considera familie si fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si care nu au domiciliul sau resedinta comuna cu parintii. Se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna. Prin termenul persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 18 ani, locuieste si se gospodareste singura. Beneficiaza de reglementarile privind venitul minim garantat si familiile sau persoanele singure, cetateni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul in Romania, in conditiile legislatiei romane. Beneficiaza de reglementarile privind venitul minim garantat si persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, aflate in situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat ajutorul social de la alte primarii.

Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

Persoana singura = 142 lei
Familia formata din 2 persoane = 255 lei  
Familia formata din 3 persoane = 357 lei 
Familia formata din 4 persoane = 442 lei 
Familia formata din 5 persoane = 527 lei 
Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu 
0.073 x ISR = 37 lei, unde ISR reprezinta indicatorul social de referinta a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI .

Acte necesare depunerii ajutorului social

 • Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social;
 • Acte doveditoare privind componenţa familiei.

Pentru cetăţenii români 

 • B.I. – buletin identitate
 • C.I. – carte de identitate
 • C.I.P – carte de identitate provizorie

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi

 • C.I. –  carnet de identitate
 • L.S.T. – legitimaţie de şedere temporară
 • D.I. – document de identitate
 • Certificate de naştere ale copiilor;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat deces;
 • Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, mandatul poştal în care se specifică cuantumul alocaţiei de întreţinere ;
 • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Actul din care rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi;
 • Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere ;
 • Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la proprietar + schiţa locuinţei;
 • În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărârea judecătorească  privind pensia de întreţinere;
 • Pentru a demonstra modul de gospodărire trebuie să prezinte declaraţie notarială din care să rezulte acest lucru;
 • Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională;
 • Certificat de rol fiscal eliberat de Serviciul Public Finanţe Publice Locale;
 • Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte dacă realizează venituri din activităti pe cont propriu;
 • Adeverinţa de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei locale;
 • În cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinţa sau locuiesc fără forme legale, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităti pe cont propriu;
 • Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul);
 • În cazul copiilor de vârstă şcolară care nu urmează o formă de învaţământ organizată, potrivit legii, se va prezenta declaraţie notarială;
 • Talon şomaj;
 • Talon alocaţie de stat pentru copil;
 • Adeverinţa de elev în care se va specifica dacă beneficiază de alocaţie de stat şi bursa (cuantumul);
 • Talon pensie + Decizie pensie;
 • Persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea capacităţii de muncă (gradul I sau II invaliditate);
 • În cazul femeilor peste 60 ani si bărbaţii peste 65 ani care nu au nici un fel de pensie se va prezenta declaraţie notarială din care să rezulte aceasta;
 • Talon pensie de urmaş + decizie în cazul copiilor care au părinţi decedaţi;
 • În cazul salariaţilor adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social;
 • În cazul persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări servicii, adeverinţa eliberată de angajator cu salariul net realizat în luna anterioară.

Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, de persoanele desemnate prin dispoziţie a primarului. Ca măsură prealabilă soluţionării cererii, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului social, pentru a verifica situaţia ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.

Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Dacă solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.

Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile lunare al venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul, de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, cele desemnate prin dispoziţie a primarului care completează fişa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere şi din declaraţia pe propria răspundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum şi a celor rezultate din ancheta socială.

Dacă soţii sunt despărţiţi în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt soţ, dacă se constată prin ancheta socială că:

 • nu au domiciliu comun;
 • nu se gospodăresc împreună.

Cuantumul ajutorului social se majorează cu 15%, o singură dată, dacă un membru al familiei sau persoana singură beneficiară de ajutor social face dovada că:

 • lucrează pe bază de contract individual de muncă,
 • are statut defuncţionar public sau prestează o activitate realizând venituri cu caracter salarial.

În ipoteza în care familia astfel cum e definită de lege, locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau în calcul la stabilirea venitului familiei, cu excepţia părţii ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie. Dacă această sumă nu se poate determina fiecare familie sau persoană singură va completa o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.

Primarii au următoarele obligaţii:

 • să întocmească lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;
 • să ţină evidenţa efectuării orelor prevăzute la lit. a) într-un registru;
 • să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii;
 • să afişeze la loc vizibil planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit. a), lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă prevăzute la alin. (1);
 • să transmită agenţiilor teritoriale documentele prevăzute la lit. d) în luna următoare aprobării acestora.
 • numărul orelor de muncă pentru persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară, se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

Dovada incapacităţii temporare de muncă sau, după caz, a pierderii totale ori parţiale a capacităţii de muncă se face cu următoarele documente:

 • decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate;
 • certificatul emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;
 • certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu afecţiuni cronice invalidante şi care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii.
 • adeverinţă medicală emisă de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afecţiuni e determină incapacitate temporară de muncă.

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunurii mobile

1 Clădiri  sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

1 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechimemai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de oricefel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mechanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/animale şi/sau păsări

1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentrufamilie

Cuantumul ajutorului social se modifică în situaţia în care venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere la calculul ajutorului social.

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia se suspendă pentru întreaga familie sau, după caz, pentru persoana singură, prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat următoarele situaţii:

 • dacă nu prezintă lunar adeverinţa eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, prevăzută la art. 11 alin. (4)
 • dacă refuză nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local ;
 • când se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;
 • dacă nu depune, din 3 în 3 luni, declaraţia însoţită de o adeverinţă eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.
 • când agenţia teritorială constată, că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social
 • în situaţia în care timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul ajutorului social
 • în situaţia în care, în urma verificărilor efectuate se constată că nu sunt respectate condiţiile de acordare a dreptului la ajutorul social.

Reluarea plăţii ajutorului social se face prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, începând cu luna următoare celei în care s-au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia încetează începând cu luna următoare celei în care a fost constatată una dintre următoarele situaţii:

 • dacă veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depăşesc nivelurile prevăzute de lege;
 • dacă plata ajutorului social a fost suspendată şi în termen de 3 luni de la data suspendării plăţii nu au fost depuse documentele prevăzute de lege şi nu au fost efectuate acţiunile sau lucrările de interes local;
 • dacă în urma verificării se constată că beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege;
 • dacă pe parcursul acordării dreptului la ajutor social, beneficiarii refuză să furnizeze informaţii cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate.

Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social prevăzute de Legea nr. 166/2012 şi de Hotărârea de Guvern nr. 1291/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare:

1. Depunerea din 3 în 3 luni, a cererii şi declaraţiei pe propria răspundere  pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială. Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se va completa la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, în timpul programului de lucru cu publicul, respectiv luni, marţi (orele:08,30-12,30) şi joi (orele: 12,00-16,00), după modelul anexat la H.G. nr. 57/2012.

2. Prezentarea lunară a adeveriţei eliberată de Agenţia Locală pentru ocuparea Forţei de Muncă, de către persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, care să ateste următoarele: a) că sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, b) că nu au refuzat un loc de muncă, c) că nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi la servicii de formare profesională şi după caz, că participă la un program de pregătire profesională. Precizăm că în perioada participării la un program de pregătire profesională, persoana aptă de muncă este exceptată de la îndeplinirea obligaţiei de a efectua lucrările şi acţiunile de interes local.

3. Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local, pentru bunurile pe care le deţineţi în proprietate, conform prevederilor Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr.166/2012 art.29(1) prevede ca pentru menţinerea dreptului la ajutor social, familiile beneficiare cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni, au datoria să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local. Neachitarea în termen (31.03 a fiecărui an) a obligaţiilor legale faţă de bugetul local atrage după sine suspendarea dreptului pe o perioadă de 5 luni. Dacă se efectuează plata în interiorul acestei suspendări, se reia dreptul prin dispoziţia primarului începând cu luna următoare faţă de cea în care s-a achitat obligaţia inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării. Dacă obligaţia nu a fost îndeplinită până la sfârşitul acestei  perioade (5 luni suspendare) dreptul încetează prin dispoziţia primarului.

4. Prezentarea contractului de proprietate a locuinţei (doar în cazul proprietarilor) – “pentru locuinţele aflate în proprietatea familiilor, respectiv persoanelor singure beneficiare de ajutor social asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor se plăteşte de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. În situaţia în care dreptul la ajutor social încetează înainte de achitarea integrală a primei de asigurare, familia, respectiv, persoana singură care a beneficiat de ajutorul social, are obligaţia de a achita diferenţa rămasă Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială”, potrivit prevederilor art.50 alin. (1) – (6) din H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

5. Comunicarea, în scris, a oricărei modificari cu privire la domiciliu, venituri şi componenţa familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea  neîndeplinirea acestei prevederi  constituind contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

De aceleasi drepturi beneficiaza si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore.

2 comentarii la “Dreptul la ajutorul social

 1. Primarul nu vrea să îmi dea ajutor social pentru că nu am casa mea Eu stau la o fostă școală și este a primăriei Eu am patru copii Și nu muncesc niciunde și am cerut și eu ajutorul social iar primarul refuză să îmi dea ajutor social pe motiv că nu am casa mea proprie dar eu am domiciliu în sat unde locuiesc

  Apreciază

Opinia ta

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s