Alocaţie pentru susţinerea familiei


Primirea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei cetăţenilor români, străini sau apatrizi, care au domiciliul, reşedinţa sau trăiesc pe raza sectorului 6.

Baza legislativă

 • Legea nr.277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 • H.G.R nr.38/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • OUG nr.124/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă social
 • Legea nr.166/09.10.2012 privind apobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială

Beneficiari

Familiile şi persoanele singure care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei.

Se consideră familie si bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează in ancheta socială.

Acte necesare

 • Livretul de familie eliberat de serviciul de stare civilă al primăriei de domiciliu;
 • Buletin de identitate, carte de identitate, carte provizorie de identitate;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat de deces (acolo unde este cazul);
 • Certificat de naştere pentru copiii până la 18 ani;
 • În cazul divorţului cu copii, se va prezenta hotărârea judecătorească în care se va face referire la încredinţarea minorului şi obligaţia legală de întreţinere;
 • Pentru copilul dat spre adopţie, se va prezenta hotărârea judecătorească de adopţie;
 • Pentru copilul dat în plasament familial sau încredinţat, se va prezenta hotărârea comisiei privind protecţia copilului;
 • În cazul în care pentru un copil s-a stabilit tutela sau curatela, se va prezenta dispoziţia primarului eliberată de serviciul autoritate tutelară;
 • Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, sau execută o pedeapsă privată de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 • Adeverinţa de elev;
 • Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice locale din care să rezulte dacă realizează venituri din activităţi pe cont propriu, şi declaraţie notarială pe propria răspundere- în cazul în care persoana nu este angajată şi nu realizează venituri;
 • Certificat de rol fiscal eliberat de Serviciul Public Finanţe Publice Locale;
 • Adeverinţa de salariat, în care se va specifica salariul net din luna anterioară depunerii cererii;
 • Dovada indemnizaţie cu caracter permanent;
 • Talon şomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii);
 • Ultimul talon alocaţie de stat;
 • În cazul persoanelor singure/familiilor care au reşedinţa sau locuiesc fără forme legale pe raza localităţii în care se solicită alocaţia, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităti pe cont propriu;
 • Orice alte acte pentru dovedirea componenţei familiei şi veniturile realizate de membrii familiei;
 • Dosar cu şină.

Conditii de acordare

Cererea pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul Ajutor Social Local.

Pentru soluţionarea cererii privind alocaţia pentru susţinerea familiei, se va efectua ancheta socială la locul unde solicitantul împreună cu familia sa locuieşte, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuinţă.

Stabilirea sau respingerea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, se face prin dispoziţia scrisă a primarului, începând cu luna depunerii cererii.

În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.

Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
Cuantumul alocaţiei este stabilit diferenţiat, în funcţie de veniturile familiei şi numărul de membri ai acesteia, fiind raportat la indicatorul social de referinţă –ISR, după cum urmează:

Pentru familia formată din soţ, soţie si copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună

 • în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:
  * 0, 1640  x  ISR =82 lei pentru familia cu un copil;
  * 0, 3280  x  ISR =164  lei pentru familia cu 2 copii;
  * 0, 4920  x  ISR = 246  lei pentru familia cu 3 copii;
  * 0, 6560  x  ISR =328  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;
 •  în cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei si 530 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:
  * 0, 1500  x  ISR =75  lei pentru familia cu un copil;
  * 0, 3000 x  ISR =  150  lei pentru familia cu 2 copii;
  * 0, 4500  x  ISR =225  lei pentru familia cu 3 copii;
  * 0, 6000  x  ISR =300  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură si copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta

 •  în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:
  * 0, 214  x  ISR =107  lei pentru familia cu un copil;
  * 0, 428  x  ISR =214  lei pentru familia cu 2 copii;
  * 0, 642  x  ISR =321  lei pentru familia cu 3 copii;
  * 0, 856  x  ISR =428  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;
 • în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează intre 201 lei si 370 lei, cuantumul alocaţiei este:
  * 0, 204 x  ISR = 102  lei pentru familia cu un copil;
  * 0, 408 x  ISR = 204  lei pentru familia cu 2 copii;
  * 0, 612  x  ISR =306  lei pentru familia cu 3 copii;
  * 0, 816  x  ISR =408  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Familiile care au în întretinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învatământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învatamant, organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberate de direcţiile de asistenţă socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învătământ, prevazută de lege.

Opinia ta

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s